Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 01.03.2022

W dniu 01 marca 2022 r. w formule on-line odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Jej celem było przedstawienie działań i najlepszych praktyk organizacyjnych oraz wyników badań naukowych podejmowanych na uczelniach wyższych w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pani Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska. Uroczystego przywitania Gości i otwarcia Konferencji dokonali:

 • Dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ – Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prof. UŁ – Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem,
 • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ – kierownik Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Sesję plenarną poświęcono prezentacji dobrych praktyk i wymianie doświadczeń w zakresie aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanej na uczelniach wyższych. W jej trakcie swoje osiągnięcia w zakresie zrównoważonych działań gospodarczych, społecznych i proekologicznych zaprezentowali przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Następnie, w poszczególnych sesjach tematycznych, przedstawiano wyniki prac badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju, prowadzonych przez pracowników polskich ośrodków szkolnictwa wyższego. W ich trakcie omówiono wybrane narzędzia transformacji społeczności akademickiej oraz procesów funkcjonowania uczelni w kierunku zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano także przykłady projektów uczelnianych oraz praktycznych efektów prac naukowo-badawczych przyczyniających się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zwrócono ponadto uwagę na ekonomiczno-finansowe oraz społeczne aspekty i wyzwania badań w obszarze zrównoważonego rozwoju. W trakcie spotkania zorganizowano też sesję warsztatową pt. „Technologie cyfrowe w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i aktywności obywatelskiej” przygotowaną w ramach projektu ERASMUS+.

[ Przejrzyj szczegółowy program konferencji ]

Prezentacje w ramach sesji uzupełniane były dyskusjami uczestników, w których poruszano wiele ważnych tematów i perspektywicznych propozycji zwiększania aktywności społeczności akademickiej na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W efekcie konferencja przyczyniła się istotnie do integracji środowiska uczelnianego, wymiany poglądów, deklaracji współpracy i podejmowania działań w zakresie projektów badawczych oraz przygotowywania publikacji naukowych. Była też znakomitą okazją do szerszej dyskusji na temat aktualnej i perspektywicznej roli uczelni wyższych i badań naukowych w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

W tym niezwykle trudnym momencie, podczas konferencji jej uczestnicy i organizatorzy okazali wsparcie, zrozumienie i empatię solidaryzując się z narodem ukraińskim.

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie konferencją, inspirujące referaty i wypowiedzi oraz za niezwykłą atmosferę integracji środowiska naukowego wokół problematyki zrównoważonego rozwoju.

 

Podsumowanie konferencji:

 • organizator konferencji: Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
 • gospodarz konferencji: Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ: dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ,
 • patronat honorowy: Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pani Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska,
 • komitet organizacyjny: dr hab. Bożena Ewa Matusiak (kierownik Centrum), Prof. UŁ, dr hab. Marek Matejun, Prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk,
 • 152 zarejestrowanych uczestników Konferencji. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 196 osób,
 • 35 prezentacji,
 • sesja plenarna,
 • 6 sesji tematycznych pt.: (1) W stronę zrównoważonego rozwoju społeczności akademickiej, (2) Ekonomiczno-finansowe aspekty badań w obszarze zrównoważonego rozwoju, (3) Nauka na rzecz praktyki gospodarczej w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju, (4) Projekty akademickie w obszarze zrównoważonego rozwoju, (5) Wyzwania zrównoważonego rozwoju w procesach funkcjonowania uczelni, (6) Społeczne wyzwania badań w obszarze zrównoważonego rozwoju,
 • sesja warsztatowa pt. „Technologie cyfrowe w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i aktywności obywatelskiej” zorganizowana w ramach projektu ERASMUS+.

 

Zarejestrowani uczestnicy konferencji reprezentowali 37 uczelni z 21 miast Polski:

 1. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Akademia Leona Koźmińskiego
 4. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 5. Collegium Civitas
 6. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 7. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 8. Politechnika Białostocka
 9. Politechnika Gdańska
 10. Politechnika Lubelska
 11. Politechnika Łódzka
 12. Politechnika Opolska
 13. Politechnika Poznańska
 14. Politechnika Rzeszowska
 15. Politechnika Warszawska
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 18. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 19. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 20. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 21. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 22. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 23. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 24. Uniwersytet Gdański
 25. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 26. Uniwersytet Jagielloński
 27. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 28. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 29. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 30. Uniwersytet Łódzki
 31. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 32. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 33. Uniwersytet Morski w Gdyni
 34. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 35. Uniwersytet Szczeciński
 36. Uniwersytet Warszawski
 37. Uniwersytet Zielonogórski

 

Szczegółowy wykaz referatów wraz z prezentacjami do pobrania (prezentacje będą uzupełniane w miarę przesyłania ich przez uczestników):

Sesja inauguracyjna

Dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ (Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Łódzki): Powitanie uczestników na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prof. UŁ (Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem): Otwarcie konferencji

Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ (Kierownik Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju): Prezentacja uczestników i omówienie przebiegu konferencji

 

Sesja plenarna: Dobre przykłady działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na uczelniach wyższych

 • Przewodniczący: Dr hab. Bolesław Rok, Prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego), Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Izabela Sówka, Prof. PW (Politechnika Wrocławska): Synchronizacja aktywności uczelni w działaniach na rzecz ochrony klimatu: studium przypadku – Politechnika Wrocławska

Dr hab. Sylwia Mrozowska, Prof. UG (Uniwersytet Gdański): Polskie uniwersytety wobec zrównoważonego rozwoju. Działalność Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Paweł Strumiłło, dr hab. Małgorzata Koszewska, Prof. PŁ (Politechnika Łódzka): Politechnika Łódzka w drodze do zrównoważonego rozwoju

Dr Monika Sady (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Rozwój społeczny i ekologiczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dr Mariola Zalewska (Uniwersytet Warszawski): Oszczędzanie zużycia energii w miejscu pracy – eksperyment terenowy

Dr hab. Tomasz Jurczak, Prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki): Uniwersytet Łódzki – uczelnią świadomie działającą na rzecz klimatu i środowiska

 

Sesja nr 1: W stronę zrównoważonego rozwoju społeczności akademickiej

 • Przewodniczący: Dr hab. Izabela Sówka, Prof. PW (Politechnika Wrocławska), Dr Izabela Różańska-Bińczyk (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Agnieszka Domańska, Prof. SGH (SGH w Warszawie): Zagadnienia SD w programach edukacyjnych wyższych uczelni: Polska wobec oczekiwań i standardów PRME

Dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Prof. UŁ, dr Agnieszka Rzeńca, mgr Dorota Cierniak-Dymarczyk (UŁ): 'Learning by doing’ czyli jak wprowadzać zrównoważony rozwój do edukacji

Dr inż. Barbara Wyrzykowska, dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk (SGGW w Warszawie): Przykłady dobrych praktyk Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Dr Anna Waligóra, dr Dobrosława Mruk-Tomczak, mgr Natalia Gluza (UE w Poznaniu): W stronę zrównoważonego rozwoju społeczności akademickiej: Mapa Empatii (Mapa Wolontariatu) Społeczności UE w Poznaniu

Dr Beata Krawczyk-Bryłka, dr Paweł Ziemiański (Politechnika Gdańska): Wspieramy orangutany – zrównoważony rozwój w programie International MBA Politechniki Gdańskiej

 

Sesja nr 2: Ekonomiczno-finansowe aspekty badań w obszarze zrównoważonego rozwoju

 • Przewodniczący: Dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala, Prof. UE (UE w Katowicach), Dr hab. Wojciech A. Nowak, Prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Marcin Kawiński, Prof. SGH, dr Janina Petelczyc, mgr Marianna Cicirko (SGH w Warszawie): Pracownicy uczelni wyższych w Polsce i inni inwestorzy indywidualni, a produkty  inwestycyjne ESG (Environment, Social, Governance)

Mgr Dominika Krawczyńska (UE w Katowicach): Efektywność otwartych funduszy SRI w Polsce – inwestowanie w zrównoważony rozwój na rynkach finansowych

Mgr Angelika Kantor (UE w Katowicach): Wielowymiarowa analiza zielonego wzrostu krajów Unii Europejskiej

Mgr Michał Mrozek (Uniwersytet Szczeciński): Sustainable development in the light of COVID-19 Pandemic in Europe – the comparison of the situation within the selected socio-economic problems

 

Sesja nr 3: Nauka na rzecz praktyki gospodarczej w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju

 • Przewodniczący: Dr hab. Sylwia Mrozowska, Prof. UG (Uniwersytet Gdański), Dr hab. Marek Matejun, Prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, Prof. PŁ (Politechnika Łódzka): Działalność uczelni w obszarze oceny cyklu życia

Dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, Prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki): Bariery infrastrukturalne utrudniające zapewnienie zrównoważonej mobilności na przykładzie Łodzi

Dr inż. Bożydar Ziółkowski (Politechnika Rzeszowska): Postrzeganie etykiet i deklaracji środowiskowych w wybranych krajach Europy

Dr inż. Jakub Jasiczak (Porozumienie Spółek Celowych): Jak nauka powinna wspierać MŚP w działaniach ESG?

Dr Elżbieta Szczygieł, Aleksandra Lwowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie): Gospodarka obiegu zamkniętego w gospodarstwach domowych w Polsce – wyniki badań własnych

 

Sesja nr 4: Projekty akademickie w obszarze zrównoważonego rozwoju

 • Przewodniczący: Dr Monika Sady (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Dr hab. Tomasz Jurczak, Prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr Anna Bernaciak, dr Wojciech Kisiała, dr Katarzyna Suszyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu): Modernizacja energetyczna uczelnianego zasobu nieruchomości – analiza interesariuszy procesu na przykładzie modernizacji Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dr Sylwia Słupik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Quo vadis konsumencie? Kształtowanie zrównoważonej konsumpcji energii – przypadek projektu eco-bot

Dr hab. inż. Laurent Babout, prof. PŁ, mgr Grażyna Budzińska, dr inż. Anna Karczemska, mgr Adrianna Kozłowska, dr inż. Anna Laska-Leśniewicz, dr inż. Joanna Ochelska-Mierzejewska, dr inż. Krzysztof Tomalczyk, dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska, mgr Iwona Wróblewska (Politechnika Łódzka): Sustainability in Lodz – Lodz University of Technology students’ perspective in interdisciplinary PBL project

Dr Joanna Morawska-Jancelewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Ko-kreacja na rzecz klimatu

Mgr Marianna Cicirko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie): Istota aspektów ESG. Percepcja inwestycji ESG wśród studentów uczelni ekonomicznej: wyniki badań

 

Sesja nr 5: Wyzwania zrównoważonego rozwoju w procesach funkcjonowania uczelni

 • Przewodniczący: Dr hab. Małgorzata Koszewska, Prof. PŁ (Politechnika Łódzka), Dr hab. Remigiusz Kozłowski, Prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, Prof. UE, dr Sylwia Słupik, mgr Angelika Kantor (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Zrównoważony rozwój: działania uczelni a potrzeby interesariuszy. Studium przypadku UE Katowice

Dr hab. Mariusz E. Sokołowcz, Prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki): Ślad węglowy programu Erasmus+. Wstępne wyniki projektu Erasmus Goes Green

Dr Maciej Woźniak (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie): Proekologiczne postawy studentów podczas pandemii COVID-19

Dr Piotr Pietrzak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie): Zaangażowanie publicznych szkół wyższych w Polsce w promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju

Dr Anna Kociołek-Pęksa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie): Spirala jurydyzacji w funkcjonowaniu uczelni wyższych. Uczelnie wyższe jako sui generis panoptykony

 

Sesja nr 6: Społeczne wyzwania badań w obszarze zrównoważonego rozwoju

 • Przewodniczący: Dr inż. Bożydar Ziółkowski (Politechnika Rzeszowska), Dr hab. Joanna Cewińska, Prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, Prof. UŁ, dr Marzena Syper-Jędrzejak (Uniwersytet Łódzki): Zielone praktyki zarządzania zasobami ludzkimi

Dr hab. Alicja Winnicka-Wejs, Prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach): Procesy zielonego zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze TSL

Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk, dr hab. Marek Matejun, Prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki): Ocena gotowości pracowników do stosowania praktyk GHRM w organizacji

Mgr Weronika Muszyńska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie): Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi – znaczenie koncepcji w świetle badań własnych

Dr Andrzej Klimczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie): Budowanie inkluzywnych środowisk dla wszystkich grup wiekowych w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

 

Zdjęcia z konferencji: